תנאי שימוש

קוגן קליניקס

בראשות ד"ר לאוניד קוגן

אתר זה שכתובתו www.doctorkogan.com  (להלן: "האתר") הינו בבעלות קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן ומשמשת כפלטפורמה המאפשרת למשתמשים לקבל מידע על קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן והשירותים הניתנים על ידו.

הכניסה לאתר, השימוש בו ובתכנים המוצגים בו, בכל אופן, הינו בכפוף לתנאי השימוש באתר (להלן: “תנאי השימוש”). על כל אדם המבקר באתר ו/או המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם או תאגיד העושה שימוש, מכל סוג שהוא באתר (להלן: “הלקוח“) לעיין היטב בתנאים אלו, שכן תנאי לשימוש באתר הינו הסכמת המשתמש לתנאי שימוש אלו.

תנאי השימוש באתר מנוסחים לעיתים בלשון נקבה ולעיתים זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, לנשים וגברים כאחד.

הביקור באתר חופשי לגולשי האינטרנט ואינו דורש תשלום כלשהו מצד הלקוח.

התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.

אין באתר ו/או באמור בו כדי לחייב את הלקוח, לרבות לקוח שהשאיר את הפרטים באתר, ליצור קשר עם ו/או לרכוש שירות רפואי כלשהו מקוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן, אלא אם כן חתם הלקוח במסגרת פגישת ההכרות הראשונית עם קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן ו/או לאחריה על מסמכי ההתקשרות הנהוגים אצל קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן.

כניסה לאתר ושימוש באתר מעידים על הסכמה מלאה ובלתי מסויגת לתנאי השימוש וכן הצהרה כי המשתמש הינו מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם זה.

הסכמה לתנאי השימוש הינה תנאי מקדים לשימוש באתר.

השימוש באתר ובמערכותיו הינה כמו שהוא, והלקוח מוותר בזאת מראש על כל טענה כנגד קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן, לרבות בגין תכונות האתר, התכנים המצויים בו ואפשרויות השימוש בו. קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן יהיה רשאית לשנות מעת לעת את מראה האתר ותוכנו, לרבות השבתת האתר, ללא כל צורך במתן הודעה מראש על כך.

שירותי הבריאות הניתנים על ידי קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן על ידו לפי שיקול דעתו הבלעדית.

אין באתר ו/או באמור בו כדי לחייב את קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן ליצור קשר עם ו/או למתן שירות רפואי כלשהו למי מהלקוחות שפנו אליו באמצעות ו/או כתוצאה מביקור באתר, לרבות לקוחות שהשאירו את הפרטים באתר. יצירת קשר עם הלקוח ו/או מתן שירות רפואי ללקוח מותנה בהחלטת קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן לפי שיקול דעתו הבלעדית. ללקוח או למי מטעמו לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כלפי קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או לצד ג' כלשהו בגין החלטתו של קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן כאמור.

קבלת שירות רפואי על ידי קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן מותנה בחתימת הלקוח מראש על כל המסמכים הנדרשים על ידי קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן לאחר שמולאו בכל הפרטים הנדרשים.

קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן שומר לעצמו את הזכות לשנות את "תנאי שימוש" מפעם לפעם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית, לעדכן את תנאי השימוש ולא יהיה חייב לעדכן את משתמשי ולקוחות האתר בדבר עדכון התנאים. תנאי השימוש העדכניים יחולו על כלל משתמשי ולקוחות האתר החל מרגע פרסומם.

קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לשנות או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת על כך.

הצגת פרטים אודות ד"ר לאוניד קוגן והתמחויותיו כמומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית.

פירוט מידע על פי דעתו של ד"ר לאוניד קוגן באשר לשירותים רפואיים בתחום הכירורגיה הפלסטית והאסתטית בכלל ושירותים רפואיים הניתנים על ידי ד"ר לאוניד קוגן בפרט. יש לזכור כי קיימות דעות שונות ואחרות בקרב קהילת הרופאים.

מתן פרטי התקשרות עם קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן לצורך העברת בקשה לקביעת פגישת הכרות וייעוץ ראשוניים.

בעשיית שימוש הלקוח מסכים לקבל מהאתר קבצי עוגיות (“cookie”) ומסכים במידה ויהיה שימוש בקבצים אלו על ידי האתר לצורך זיהויו וקבלת מידע אודותיו.

קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן יהיה רשאי להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן לא יישא בשום אחריות בגין כל נזק אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מוירוס.

יחסי מטפל-מטופל (רופא-חולה): חשוב להבהיר כי בין לקוח המבקר באתר לבין ד"ר לאוניד קוגן אין יחסי מטפל–מטופל, ובשום מקרה לא ניתן לפרש את הקשר בין הלקוח המבקר באתר לבין ד"ר לאוניד קוגן כיחסי מטפל-מטופל, לרבות לקוח המשאיר את פרטיו באתר. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של ד"ר לאוניד קוגן בלבד לראות ביחסים הנ"ל כיחסים בין מטפל למטופל לכל דבר ועניין, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ייעוץ רפואי ואחר: אין באתר או באמור בו משום יעוץ ללקוחות, בין במישרין ובין בעקיפין, ובשום מקרה לא ניתן לפרש את האמור באתר כייעוץ או כיעוץ רפואי כאמור ו/או לראות באמור כעצה רפואית ו/או כחוות דעת רפואית. הייעוץ יינתן (אם וככל שיינתן) רק במסגרת ו/או לאחר פגישת היכרות ראשונית עם ד"ר לאוניד קוגן.

שירותיים רפואיים הניתנים על ידי ד"ר לאוניד קוגן במסגרת עבודתו כמומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית כפופים לנוהלי העבודה הנקבעים על ידי ד"ר לאוניד קוגן לפי שיקול דעתו הבלעדי. הנהלים הנ"ל אינם מפורטים באתר.

מחירי השירותים הרפואיים הניתנים על ידי ד"ר לאוניד קוגן ותנאי התשלום בגינם, אינם מפורטים באתר. המחירים ותנאי התשלום יינתנו ללקוח (אם וככל שיינתנו) רק לאחר פגישת היכרות ראשונית.

לד"ר לאוניד קוגן שמורה הזכות לקבוע ו/או לשנות את תעריפי השירותים הרפואיים הניתנים על ידו ותנאי התשלום בגינם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא כל הודעה מראש.

על ההתקשרות בין הלקוח לבין קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

ד"ר לאוניד קוגן והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אז מקום השיפוט הבלעדי בכל הנוגע לאתר ו/או לתנאי השימוש ו/או לכל מחלוקת הנובעת מהם הינו בית המשפט המוסמך בנהריה בלבד.

ד"ר לאוניד קוגן ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו יהיה ד"ר לאוניד קוגן רשאי להעביר ללקוח מידע כלשהו על ד"ר לאוניד קוגן או מי מטעמו, לרבות מידע בדבר שירותים הניתנים על ידי ד"ר לאוניד קוגן או מי מטעמו.

במידה והלקוח מבקש שלא להמשיך ולקבל חומר באופן כמפורט לעיל יהא עליו להודיע על כך לד"ר לאוניד קוגן בכתב.

באתר ימצאו מגוון תכנים, מסוגים שונים, לרבות מלל, סרטונים, תמונות ותרשימים, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, הקובץ הגרפי, הטקסט, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר. כל אלו הינם בבעלות מלאה ובלעדית של קוגן קליניקס בראשות ד"ר לאוניד קוגן. כל משתמש מתחייב להימנע משימוש בתכנים ללא הרשאה כדין.

הסתמכות על התכנים באתר הינה על פי שיקול דעת הלקוח ועל אחריותו הבלעדית.
התכנים באתר אינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת רפואית.

אין לעשות שימוש באתר ו/או בחלק ממנו, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ ו/או להציג חומר כמפורט לעיל, אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מד"ר לאוניד קוגן.

בכל מקרה, לחברה לא תהיה כל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף, אשר נגרם ללקוח שהתבסס על תכנים שהתפרסמו באתר.

דילוג לתוכן